hydraruzxpnew4af.onion

Kötelezettségek a világítástechnikai (nem termékdíjas) termékekhez kapcsolódóan

(megtekintés pdf-ben)

  

A “Világítótestek” és a “Fényforrás” hulladékok szabályozásának alapjai:

 

 

Tekintettel arra, hogy az ide vágó 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet a 2018-as év elejétől jelentősen változott, jelen tájékoztatás az alábbi elektromos és elektronikus berendezés-kategóriák 2018. január 1-jétől hatályos hulladékszabályozásával kapcsolatos kötelezettségekre terjed ki.

 

A jelen tájékoztatásban érintett elektromos és elektronikus berendezés-kategóriák:

 

1. Hőcserélő berendezések

2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

3. Lámpák

4. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)

5. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t

 

 

Kötelezettnek számít ezen termékek:

a.) gyártója

b.) első forgalomba hozója, beleértve a Magyarországra importálókat is!

 

 

Kötelezettségek a 197/2014. (VIII.1.) Kormányrendelet alapján:

 

Gyártók/Importőrök:

 

·         Nyilvántartási kötelezettség (Kr. 8-as szakasz)
a vonatkozó tevékenység (gyártás, importálás) megkezdését követő 15 napon belül

·         Visszavételi kötelezettség (Kr. 3-as szakasz, 3.§)
a használt berendezésekre vonatkozóan

·         Átvételi kötelezettség (Kr. 3-as szakasz, 4.§)
a hulladék berendezésekre vonatkozóan

·         Begyűjtési kötelezettség (Kr. 3-4. §)
a jogszabály a megelőző év(ek) piacra helyezett mennyisége alapján minimális begyűjtési kötelezettséget ír elő

·         Hulladékkezelési kötelezettség (Kr. 5. §)

·         Tájékoztatási kötelezettsége (Kr. 4. szakasz)

·         Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége (Kr. 9. szakasz)
piacra helyezett mennyiség tekintetében tárgyévet követő február 20-ig

·         A gyártó (importőr) által viselt költségek (Kr. 6. szakasz), a kötelezettségeinek átruházása (Kr. 5. szakasz), és a biztosíték adási kötelezettség (Kr. 7. szakasz)

o   a gyártó (importőr) viseli a visszavétel, átvétel, gyűjtés és kezelés költségeit

o   a gyártó (importőr) a forgalmazás helyén történő visszavételi kötelezettség kivételével a Ktdt. (Környezetvédelmi termékdíj tv.) hatálya alá nem tartozó elektromos, elektronikus berendezés vonatkozásában a kötelezettségét átvállalóra, vagy közvetítő szervezetre átruházhatja.

o   ha a gyártó (importőr) a kötelezettségeinek nem közvetítő szervezeten keresztül tesz eleget (vagy a termék nem a Ktdt. hatálya alá tartozik), biztosítékadási kötelezettsége van

 

Forgalmazók: (Kr. 11-es szakasz)

 

o   a 400 nm-nél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező forgalmazóra is vonatkozik a visszavételi és átvételi kötelezettség, ha a hulladékbirtokos által felajánlott berendezés egyik oldala sem haladja meg a 25 cm-t

o   vásárlás esetén (még házhozszállításkor is) át kell venni a „cserére” felajánlott berendezést

o   tájékoztatási kötelezettség

o   hulladék átadási kötelezettség a gyártónak (importőrnek), vagy a megfelelő engedéllyel rendelkező jogosultnak

 

 

 

A 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet 3. szakasza alapján:

 

1. Begyűjtési kötelezettség:

A gyártó köteles a háztartási berendezésből származó hulladék begyűjtéséről elektromos berendezés-kategóriánként legalább a 197/2014. (VIII.1.) Kormányrendelet Záró rendelkezéseinek 34. §-ban, illetve 2. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott begyűjtési aránynak megfelelő mértékben gondoskodni. A begyűjtött mennyiség a visszavételi és/vagy átvételi kötelezettségből fakadóan keletkezik.

 

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória

Gyűjtési arány

1a. Hőcserélő berendezések, az orvostechnikai eszközök kivételével

75%

2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

68%

3. Lámpák

58%

4a. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t), az orvostechnikai eszközök és a világítótestek kivételével

48%

4v. Nagyméretű világítótestek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)

10%

5a. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t), az orvostechnikai eszközök és a világítótestek kivételével

23%

5v. Kisméretű világítótestek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

10%

6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

70%

2. Visszavételi kötelezettség:

3. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint

b) a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos, a fogyasztótól visszaveszi, ha a fogyasztó azt a részére az általa fenntartott átvételi helyen visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség).

(2) A gyártó a fogyasztótól visszavett használt elektromos, elektronikus berendezés mennyiségét – ha annak újrahasználata nem biztosítható – a 2. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint gyűjtési mennyiségként elszámolhatja. (Ld. a fenti táblázatot.)

 

3. Átvételi kötelezettség:

4. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést,

b) a más gyártó által forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,

c) a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát, valamint

d) az új, az azonos vagy az azonos jellegű és funkciójú termékkel helyettesített történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát.

(Átvételi és gyűjtési kötelezettség.)

 

A vonatkozó 3. és 4. §, a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdésének értelmében a forgalmazókra „megfelelően” alkalmazandó. (A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott forgalmazó az, aki/amely az elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségét biztosítja. Az ide tartozó előírásokat lásd a Kormányrendelet 11. szakaszában.)

 

 

4. Hasznosítási kötelezettség:

5. § (2) bekezdésének értelmében a gyártó köteles a begyűjtött és vissza-, illetve átvett berendezések hasznosításáról és újrafeldolgozásáról – elektromos- és elektronikusberendezés-kategóriánként – legalább a Kormányrendelet 2. számú melléklet 2. pontjában szereplő táblázat meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arányának megfelelő mértékben gondoskodni.

 

5. Ártalmatlanítási kötelezettség:

6. § Ha az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatra alkalmatlan, illetve a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés hasznosítása, újrafeldolgozása gazdaságosan nem biztosítható, a gyártó gondoskodik a hulladék ártalmatlanításáról.

 

Figyelem!

A már hulladéknak minősülő világítástechnikai berendezések esetében figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseit is. Az ártalmatlanítás folyamatára vonatkozóan például a törvény 12. szakaszában találunk előírásokat, a hulladékgazdálkodás egyes szereplőinek kötelezettségére pedig a IV. fejezet 14-17. szakaszaiban.

 

 

A 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet 4. szakasza alapján:

 

6. Tájékoztatási kötelezettség

7. § (1) bekezdésének értelmében a gyártó köteles a kereskedőt (forgalmazót), illetve a fogyasztót, hulladékbirtokost az elektromos berendezésre vonatkozó vissza-, és átvételi, begyűjtési és kezelési kötelezettségéről tájékoztatni.

(2) A gyártó gondoskodik arról, hogy a 2005. augusztus 13. napját követően gyártott elektromos, elektronikus berendezésen, vagy ha azon nem lehetséges, akkor a termék csomagolásán jól látható, felismerhető (olvasható) és letörölhetetlen legyen

a) a Kormányrendelet 4. mellékletben feltüntetett ábra (ld. (3) bekezdés c) pontja), továbbá

b) a gyártó azonosításra alkalmas megjelölés.

(3) A gyártó a fogyasztókat magyar nyelven tájékoztatja arról, hogy

a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és az emberi egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik;

b) az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne;

c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedénybe (-ezt jelenti a 4. melléklet ábrája-);

d) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátorttartalmazó elektromos, elektronikus berendezés milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, és az milyen módon távolítható el az elektromos, vagy elektronikus berendezésből biztonságosan;

e)  az átvételi és visszavételi kötelezettségnek megfelelően térítésmentesen átadható

f) tevékenységével milyen szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban;

g) a gyártó viseli a 12 § (1)-(5) bekezdése szerinti költségeket. (Ld. a Kormányrendelet 6. pontját.)

(4)-(5) Tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módjai: nyomtatott illetve online felületen, jól olvashatóan addig kell elérhetővé tenni, amíg a termék gyártása/forgalmazása folyamatban van.

 

(7) és 8.§ A gyártó a forgalomba hozataltól számított 1 éven belül tájékoztatja elektronikus formában az átvállalót, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetet, továbbá a hasznosítást végző hulladékkezelőt az elektromos, elektronikus berendezés alkatrészeinek és anyagainak tulajdonságairól, azok eltávolíthatóságáról, veszélyes anyag tartalmáról. A hasznosításra és újrahasználatra vonatkozó műszaki dokumentációt, kezelési utasítást mindenki számára ingyenesen hozzáférhető teszi elektronikusan vagy kézikönyvekben.

 

 

A 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet 5. szakasza alapján

 

A gyártó a NEM termékdíjas elektromos és elektronikai termékek esetében a visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségeinek teljesítését a Kormány rendeletben meghatározott feltételekkel KÖZVETÍTŐ szervezetre (pl.: Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.) ruházhatja át.

 

Amennyiben a gyártó (beleértve az importőröket) a visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségét közvetítő szervezetre átruházza, a Kormányrendelet 13. § (4) bekezdésének a) pontja értelmében nem kell vagyon biztosítékot képeznie. Amennyiben a gyártó nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenlegi 3. és 4v. és 5v. elektromos, elektronikus berendezés-kategórák esetében biztosítékadási kötelezettség terheli.

 

7. Biztosításadási kötelezettség:

A gyártó köteles a Kormányrendeletben meghatározott esetekben gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására a Kormányrendelet 7. szakasza szerintmegfelelő vagyoni biztosítékot képezni.

 

 

A 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet 8. és 9. szakasza alapján

 

8. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség:

A gyártó legkésőbb az elektromos berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig köteles az illetékes kormányhivatalnál – a Kormány rendelet 8. szakasza és 6. számú melléklete szerint meghatározott módon és adattartalommal – nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtani. Ezt követően a Kormányrendelet 7. melléklete alapján meghatározott adattartalommal adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn.

 

Kiemelendő, hogy 4. § (9) bekezdése értelmében „a gyártó a tárgyévben gyűjtendő hulladékmennyiséget a tárgyév február 20. napjáig elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként maga állapítja meg.” Az említett határidőig az illetékes környezetvédelmi hatóság részére az ügyfélkapun keresztül adatot kell szolgáltatni a fentiekről.

 

A Kormányrendelet 18/C. § (1) bekezdése szerint „A nyilvántartást valamennyi kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.”

 

 

A Kormányrendelet hatálya alá tartozó aktuális vámtarifaszámok NEM teljes listája az alábbi linken érhető el:

http://electro-coord.hu/kategoria/hirek-hirlevelek-sajtokozlemenyek/

 

Tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért a vonatkozó jogi szabályozást figyelemmel kell követni!