hydraruzxpnew4af.onion

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek

 

 

I.     A hatóságok felé történő adatszolgáltatás:

 

A 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet 8. és 9. szakasza alapján a gyártókat, illetve importőröket nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

 

A regisztráció során először a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges KAR és Meghatalmazás (Megh) elnevezésű űrlapokat szükséges kitölteni. Ezt követi, szintén online, az elektromos és elektronikus berendezések nyilvántartásba vételi (HEEB-NY) űrlapjának beadása az ún. Ügyfélkapun keresztül.

A Kormányrendelet szerinti tevékenység ideje alatt szükséges az általa előírt, sorszámozott HEE adatszolgáltatási űrlapok évente történő beadása is, mely szintén elektronikusan történik a NAV ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) AbevJava programján keresztül az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) honlapjáról letölthető EHIR VMOKIR űrlapok segítségével.

 

A gyártó legkésőbb az elektromos berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig köteles az illetékes kormányhivatalnál – a Kormány rendelet 8. szakasza és 6. számú melléklete szerint meghatározott módon és adattartalommal – nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtani (VMOKIR KAR űrlap + Megh adatlapja, utána HEEB-NY űrlap)

Ezt követően a Kormányrendelet 9. szakasza, illetve 7. melléklete alapján meghatározott adattartalommal adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn (HEEB űrlap).

 

Megjegyzés: A Kormányrendeletben említett OKTF, azaz Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség helyét 2017. januárjától kezdve a földrajzi hely szerint illetékes kormányhivatalok vették át.

 

Nyilvántartásra vonatkozó információk a 6. melléklet alapján:

 

1. A gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

2. A meghatalmazott képviselő (ha van) neve, címe, elérhetősége;

3. A gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma;

4. A magyarországi kézbesítési meghatalmazott (ha van) neve, székhelye, elérhetősége;

5. A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége;

6. A gyártó által forgalmazott elektromos és elektronikus berendezés kategóriája, típusa, márkaneve;

7. A kötelezettség teljesítésének módja:

a) egyéni teljesítés útján,

b) termékdíjátalány-fizetés útján,

c) átvállalóra átruházás útján,

d) állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül történő kollektív vagy közvetítő szervezeten keresztül történő teljesítés;

8. A rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére a gyártó által vállalt pénzügyi biztosíték típusa;

9. Az értékesítés módja.

 

A 15. § alapján az adatokban bekövetezett változást 15 napon belül, a nyilvántartásba vételt pedig legkésőbb a forgalomba hozatal megkezdéséig be kell jelenteni az érintett EU tagállamban. A begyűjtés és kezelés közvetítő szervezetre történő átruházását bizonyító szerződést a bejelentéshez csatolni kell. A megszűnés bejelentésének alkalmával egyúttal a tárgyévi kötelezettséget is teljesíteni kell.

 

Kiemelendő, hogy 4. § (9) bekezdése értelmében „a gyártó a tárgyévben gyűjtendő hulladékmennyiséget a tárgyév február 20. napjáig elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként maga állapítja meg.” Az említett határidőig az illetékes környezetvédelmi hatóság részére az ügyfélkapun keresztül adatot kell szolgáltatni a 7. mellékletben részletezett adatokról:

 

„ 1. A gyártóra vonatkozó adatok:

a) a gyártó neve, KÜJ-azonosítója, KSH statisztikai számjele, székhelye;

b) a felelős vezető neve, beosztása, elérhetősége;

c) a gyártó nemzeti adóazonosító száma, ennek hiányában közösségi vagy nemzetközi adószáma;

d) az adatszolgáltatásért felelős neve, beosztása, elérhetősége.

 

2. A gyártó tevékenységére vonatkozó adatok:

a) HEEB-1 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

b) HEEB-2 adatlap: a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

c) HEEB-3 adatlap: a tárgyévet megelőző évre vonatkozó gyűjtési kötelezettsége Magyarországon (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként);

d) HEEB-4 adatlap: a tárgyévet megelőző évben átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, típusonként bontva);

e) HEEB-5 adatlap: a tárgyévet megelőző évben Magyarországon, másik tagállamban, valamint az Európai Unión kívül kezelt hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként bontva);

f) HEEB-6 adatlap: a tárgyévet megelőző évben hasznosított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az átvállalónak átadott mennyiséget, az átvállaló által újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott mennyiséget (újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arányszám), valamint az égetéssel hasznosított mennyiséget;

g) HEEB-8 adatlap: a tárgyévet megelőző évben ártalmatlanított hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként, átvállalónként bontva), feltüntetve az égetéssel ártalmatlanított mennyiséget és a lerakással ártalmatlanított mennyiséget;

h) a tárgyévi gyűjtési, kezelési kötelezettség ellátásának módja;

i) a 13. § (1) bekezdés szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összege és típusa.”

 

 

A Kormányrendelet 18/C. § (1) bekezdése szerint „a nyilvántartást valamennyi kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.” Az adatszolgáltatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerint kell elvégezni.

 

A közölt adatok helyességért, illetve (bármely más nyilvántartással kapcsolatos) egyezőségéért a 19. § alapján az adatszolgáltatásra kötelezett a felelős.

Az adatszolgáltatásban foglalt adatok a környezetvédelmi hatóságok szeptember 1-jéig történő feldolgozását követően nyilvánosak. A 20. § értelmében a tartalmilag vagy formailag hibás adat kijavítására a felszólítást követő 30 napon belül van lehetőség.

 

 

II.  Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. felé történő adatszolgáltatás:

Szerződéstől függően kétféle adatszolgáltatás válhat szükségessé:

 1. Fényforrás gyártó ágazat számára készített Hulladékkezelési megállapodás során az ún. Black Box rendszerben minden hónap 1. és 5. napja között az előző havi adatokat kérjük megadni. Ennek adatai alapján a hónap 6. és 8. napja között elkészül a rendszerben a letölthető számla, amelyről a Black Box rendszer értesítést is küld.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy számlázás csak egy hónapban egyszer, a fenti időtartamban történik, ezért az előző periódus óta feltöltött változtatások is csak ekkor jelentethetők meg a számlázási oldalon.

2. Világítótest gyártó ágazat számára készült Hulladékkezelési megállapodás esetében pedig a tárgyév februárjának végéig kérjük megadni az előző 3 év Kormányrendelet szerinti értékesítési mennyiségét kilogrammban megadva.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a február 20-i határidejű bevallás környezetvédelmi hatóságnak címzett adatait az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. nem kapja meg, ezért kérjük, legyenek kedvesek számunkra is elküldeni az általunk kért módon a szerződés szerinti releváns mennyiségi adatokat.